خون خدا

 

شور و شعر و می و مستی
              به خرابات فتاد زین همه پستی
ناسره پست پلید
خون خدا را بر سر تیغ
  رقص کنان،  کربلا را آفرید
پسر نبی
آن نماینده، آن ولی
پشت به ذلت
  فرق شکافت
   گلویی با درد شکافت
 پسر نبی
آن نماینده، آن ولی
   کودکی بر دست نشاند
    خون کودک  بر چشم نشاند
      و خدا را بر عدل نشاند
ناسره پست پلید
 گلویی خشک برید
  کودکی گوش برید
   دستی انگشت  برید
ناسره پست پلید
    خشم خورشید ندید
        دنیایی زشت خرید

 

/ 4 نظر / 17 بازدید
سیلویا

التماس دعا از شما و حاج خانوم داريم[گل]

غریبه

من خواب دیده ام که تو آغاز میشوی بنیانگذار سلسـله ناز میشوی بر شاخه شکسته این سرو بی رمق با مرغکان پر شکسته هم آواز میشوی

فاضل

آنقدر عظیم است که زبان از گفتن وصفش قاصر و دیده همچنان اشکبار......................................... تسلیت